Overslaan naar hoofdinhoud

Human Rights Policy

MS Amlin Corporate Services Limited Mensenrechtenbeleid

1) Inleiding

Dit document beschrijft het Mensenrechtenbeleid van MS Amlin Corporate Services Limited (MS Amlin).

1.1 Doel en achtergrond van het document

Uiteenzetting van het mensenrechtenbeleid voor vaste en tijdelijke medewerkers van MS Amlin. Dit document werd gecreëerd als nieuw beleid in 2023.

1.2 Beoogde doelgroep

Het beleid in dit document is van toepassing op alle medewerkers, aannemers, consultants, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en leveranciers die in welke hoedanigheid dan ook voor of namens MS Amlin werken.

Dit beleid zet het standpunt van MS Amlin met betrekking tot mensenrechten en moderne slavernij uiteen, naast ons beleid voor gezondheid en veiligheid (Health and Safety Policy), onze verklaring over moderne slavernij (Modern Slavery Statement) en onze gedragscode voor leveranciers (Supplier Code of Conduct).

1.3 Eigenaar document

De eigenaar van dit document is er verantwoordelijk voor dat:

 • de inhoud van dit document, inclusief eventuele vertalingen, volledig, nauwkeurig en up-to-date is en blijft en dat deze wordt gelezen door al het betreffende personeel;
  • het beoordelingsproces wordt voltooid in overeenstemming met het toepasselijke tijdschema;
  • er processen en procedures zijn in lokale kantoren om het relevante beleid te implementeren. Deze moeten centraal worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor al het personeel.
  • Er wordt jaarlijks een verklaring opgesteld waarin wordt verklaard dat aan al het bovenstaande is voldaan.

1.4 Wijzigingen in dit document

Alle herzieningen en wijzigingen van dit document moeten worden beheerd in overeenstemming met de vereisten zoals uiteengezet in het beleidskader en de procedures (Policy & Procedures Framework).

2) Beleid

MS Amlin Corporate Services Limited (MS Amlin) is een centrale dienstenorganisatie die zakelijke en IT-dienstverlening levert. MS Amlin wil als de benchmark van de gehele industriële sector voor een uitstekende dienstverlening op het gebied van verzekeringen worden gezien. Onze waarden en handelswijze zijn een groot deel van het creëren en beschermen van deze reputatie.

MS Amlin vindt dat iedereen het verdient om eerlijk, respectvol, gelijkwaardig en waardig behandeld te worden. Het respect van mensenrechten is een integraal onderdeel van haar waarden. MS Amlin zet zich in om ethisch en integer te handelen in al haar zakelijke transacties en relaties. Daartoe erkent MS Amlin haar verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en streeft ernaar om te handelen in overeenstemming met nationaal en internationaal erkende mensenrechten en normen, waaronder de Britse Human Rights Act 1998, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de 10 principes van de UN Global Compact, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Hiermee maken deze integraal deel uit van de manier waarop het bedrijf opereert. MS Amlin doet er alles aan om niet medeplichtig te zijn aan mensenrechtenschendingen en om de mensenrechten van haar medewerkers en alle andere personen waarmee zij in contact staat, hetzij direct of indirect, bijvoorbeeld haar leveranciers en zakenpartners, te eerbiedigen.

Het Mensenrechtenbeleid van MS Amlin tracht haar verantwoordelijkheden en die van degenen die namens Amlin werken zodanig uiteen te zetten dat zij haar standpunt over mensenhandel en moderne slavernij kan naleven en handhaven. Het beleid zet de verwachtingen en principes van MS Amlin uiteen. Deze onderbouwen haar toewijding aan mensenrechten en garanderen dat MS Amlin een positief en duurzaam verschil blijft maken in het leven van iedereen met wie zij samenwerkt en omgaat.

MS Amlin zal:

 • trachten te voorkomen dat haar eigen activiteiten leiden of bijdragen tot negatieve gevolgen voor mensenrechten en de eventuele gevolgen, mocht deze zich toch voordoen, tijdig en op gepaste wijze te behandelen;
 • proberen om de nadelige gevolgen voor mensenrechten die rechtstreeks verband houden met haar activiteiten, producten en diensten via haar zakelijke relaties te voorkomen en/of beperken;
 • zich niet inlaten met derden die dit Beleid schenden;
 • indien zij heeft vastgesteld dat zij mogelijk negatieve gevolgen voor de mensenrechten heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, voorzien in of meewerken aan het herstel ervan door middel van legitieme processen; blijven zoeken naar manieren voor de bevordering van mensenrechten binnen al de activiteiten die binnen haar invloedssfeer vallen.

3) Verklaringen

De onderstaande verklaringen zijn gebaseerd op het Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk:

 1. Kinderarbeid: MS Amlin zal geen gebruik maken van kinderarbeid en zal alle relevante en toepasselijke wet- en regelgeving naleven. MS Amlin heeft en ondersteunt officiële stageplaatsen en soortgelijke programma’s voor jongeren, die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om hen kennis te laten maken met het werk.
 2. Moderne slavernij: MS Amlin hanteert een zero tolerance beleid ten aanzien van mensenhandel en het gebruik van dwang-, schuld- of onvrijwillige arbeid, zoals uiteengezet in haar verklaring over moderne slavernij (Modern Slavery Statement) die toegankelijk is op de MS Amlin website https://msamlin.com. MS Amlin voert voordat zij met leveranciers in zee gaat, zoals vermeld in de verklaring over moderne slavernij (Modern Slavery Statement), uitgebreide en proportionele due diligence onderzoeken uit onder gerenommeerde leveranciers. Dit om te garanderen dat wij moderne slavernij niet onbedoeld steunen.
 3. Gezondheid en veiligheid: Alle medewerkers van MS Amlin werken in een omgeving die veilig en gezond is en in overeenstemming met ons beleid voor gezondheid en veiligheid (Health and Safety Policy).
 4. Vrijheid van vereniging en gedachte: MS Amlin erkent het belang van een dialoog met haar medewerkers over hun werkomgeving. Zij onderneemt actief stappen om de mening van werknemers over het werken bij MS Amlin te peilen door middel van regelmatig afgenomen vertrouwelijke enquêtes.
 5. Gelijke behandeling: MS Amlin zet zich in om discriminatie bij werving, training en arbeidsomstandigheden op grond van ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, religie, politieke overtuiging, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap of sociale afkomst volledig uit te bannen. MS Amlin bevordert gelijke kansen en behandeling zoals uiteengezet in haar Gedragscode (Code of Conduct).
 6. Arbeidsvoorwaarden: MS Amlin voorziet alle medewerkers van duidelijke arbeidsovereenkomsten waarin de arbeidsvoorwaarden van haar personeel gedetailleerd beschreven staan. MS Amlin voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot haar arbeidspraktijken.
 7. Vergoeding: MS Amlin biedt lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de gebruikelijke nationale normen. MS Amlin zet zich in voor gelijke beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden voor mannen en vrouwen in het geval van gelijkwaardig werk.

4) Klachten en compensatie

Wanneer een schending van mensenrechten wordt vastgesteld, zal MS Amlin met alle betrokken partijen samenwerken om genoegdoening en gerechtigheid voor het slachtoffer te vinden. MS Amlin zet zich in om te garanderen dat al het onethische gedrag aan de kaak wordt gesteld. Zij heeft een Speak Up-beleid en proces, en moedigt al haar medewerkers aan om hiervan gebruik te maken om eventuele zorgen naar voren te brengen. MS Amlin zal zorgen van werknemers onderzoeken, aanpakken en erop reageren. Iedereen die een oprechte zorg in het algemeen belang uit zal worden beschermd tegen represailles en repercussies.

5) Verantwoordelijkheid van MS Amlin

MS Amlin erkent dat de gevolgen voor mensenrechten zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen en veranderen. MS Amlin zal haar Mensenrechtenbeleid regelmatig beoordelen op relevantie en effectiviteit en zal waar nodig eventuele tekortkomingen herzien.