Overslaan naar hoofdinhoud

Privacybeleid

MS Amlin Insurance doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij, MS Amlin Insurance en haar bijkantoren, omgaan met persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, ongeacht of u een makelaar, agent, andere verzekeringstussenpersoon, verzekerde, eiser of andere verzekeraar bent of een andere (zakelijke) relatie met ons hebt. Het beschrijft ook hoe we informatie gebruiken van personen van wie we gegevens verwerken in verband met onze producten en diensten, zelfs als u geen huidige of toekomstige klant of begunstigde van onze producten en diensten bent, zoals getuigen. Wij verwijzen naar persoonsgegevens als alle informatie met betrekking tot u of een andere levende persoon die door ons kan worden geïdentificeerd.

Lees ons Cookiebeleid voor informatie over wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken.

Wanneer u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt, moet u deze Privacyverklaring aan hen verstrekken.

Wie we zijn

Wij zijn MS Amlin Insurance SE, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België, 1030 Brussel, Koning Albert-II laan 37 , en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0644.921.425 (hierna “wij”). We hebben bijkantoren in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

We proberen te voldoen aan het principe van “gegevensminimalisatie”. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat we geen andere gegevens verzamelen of verwerken dan de soorten en het volume van de persoonsgegevens die nodig zijn om de doelen te bereiken die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet. We gebruiken ook een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om informatie te beschermen in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze medewerkers krijgen training om ons te helpen de wetten inzake gegevensbescherming na te leven en uw privacy te beschermen.

Contact met ons opnemen

Je kunt contact met ons opnemen via post en e-mail op de onderstaande adressen.

Functie: De functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
MS Amlin Verzekeringen SE
Koning Albert-II laan 37
1030 Brussel
BELGIË

E-mail: privacy@msamlin.com

Onze DPO behandelt al uw vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw rechten.

Uw rechten

Je hebt het recht:

 • om geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben
 • om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard
 • onjuiste persoonsgegevens te laten bijwerken
 • het wissen van uw persoonsgegevens aanvragen
 • om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan een andere organisatie
 • niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft. Zie hieronder voor meer informatie over “Geautomatiseerde besluitvorming en profilering”.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op onder vermelding van uw verzoek, uw identiteit en uw contactgegevens. Neem contact op met de DPO via bovenstaande gegevens, zodat we effectief en efficiënt op uw verzoeken kunnen reageren.

We streven ernaar om binnen een maand te reageren op alle geldige verzoeken. Het kan langer duren als het verzoek bijzonder gecompliceerd is of als je meerdere verzoeken hebt ingediend. We laten het u weten als we denken dat een antwoord langer dan een maand op zich zal laten wachten. We kunnen u ook vragen om meer details te geven over wat u wilt ontvangen of waar u zich zorgen over maakt.

We kunnen niet altijd doen wat je vraagt. Dit komt omdat je rechten niet altijd van toepassing zijn, bijvoorbeeld als het van invloed zou zijn op de geheimhoudingsplicht die we tegenover anderen hebben, of als de wet ons toestaat om op een andere manier met het verzoek om te gaan. We zullen je altijd uitleggen hoe we met je verzoek omgaan. In sommige omstandigheden (zoals het recht op wissen of het intrekken van toestemming) kan het uitoefenen van een recht betekenen dat we onze producten niet langer aan u kunnen leveren.

Klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens


Wij nemen klachten ernstig. We verwachten dat een klacht het beste kan worden afgehandeld door in eerste instantie contact met ons op te nemen. Als u echter een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens en niet eerst contact met ons wilt opnemen, hebt u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. Welke toezichthoudende autoriteit bevoegd is, hangt af van uw situatie. Volledige informatie over de toezichthoudende autoriteiten van de volgende landen kunt u vinden op de onderstaande websites:

UK https://ico.org.uk/
Frankrijk https://www.cnil.fr/fr
België https://www.dataprotectionauthority.be/
Nederland https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Updates van deze verklaring

Deze Privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten en wettelijke vereisten en om ervoor te zorgen dat deze zo transparant mogelijk is.

Laatst bijgewerkt: December 2023

Informatie over u en hoe we deze gebruiken

Soorten persoonsgegevens die we verwerken


Afhankelijk van de aard van de betreffende diensten verzamelen en verwerken we verschillende soorten persoonsgegevens. Dit kan het volgende omvatten:

Type persoonsgegevens Voorbeeld – Individuele gegevens Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, werkgever, functie en arbeidsverleden, en familiegegevens, inclusief hun relatie tot u en andere gegevens met betrekking tot uw status als UBO

Officiële identificatiegegevens – Identificatienummers uitgegeven door overheidsinstanties of -agentschappen, waaronder uw paspoortnummer, ondernemingsnummer, fiscaal identificatienummer en rijbewijsnummer

Financiële informatie – Bankrekeningnummer, inkomen of andere financiële informatie

Risicogegevens – Informatie over u die we moeten verzamelen om het te verzekeren risico te beoordelen en een offerte op te stellen. Dit kunnen gezondheidsgegevens en strafrechtelijke veroordelingen zijn. Voor bepaalde soorten polissen kan dit ook het aantal schadevrije jaren en telematicagegevens omvatten (telematicagegevens zijn gegevens met betrekking tot waar en hoe u of de personen die onder de dekking vallen rijden en leggen informatie vast met betrekking tot snelheid, acceleratie, remmen en andere soortgelijke gegevens).

Contractuele informatie – Informatie over de offertes die u ontvangt en de polissen die u afsluit

Fraudebestrijdingsgegevens – Sancties, strafbare feiten en informatie uit verschillende fraudebestrijdingsdatabases over u (inclusief schadeverleden, betrouwbaarheid en moraliteit)

Eerdere en huidige claims – Informatie over eerdere en huidige claims (inclusief andere niet-gerelateerde verzekeringen), waaronder gegevens over uw gezondheid en strafrechtelijke veroordelingen

Soms moeten we speciale categorieën van persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bepaalde soorten persoonsgegevens die extra privacybescherming vereisen, zoals biometrische gegevens en gezondheidsgegevens. Persoonsgegevens en gegevens van speciale categorieën, in het bijzonder gezondheidsgegevens, kunnen nodig zijn om ons in staat te stellen een offerte uit te brengen of uw claim in behandeling te nemen. Gezondheidsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om medische aansprakelijkheidsclaims te behandelen.

In sommige gevallen verzamelen we gegevens over kinderen, bijvoorbeeld wanneer een kind verzekerd is op de polis van een volwassene, bij een autoverzekering voor jongeren onder de 18 of wanneer een kind een eiser is.

Bronnen van persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen, waaronder uit aanvragen en schadeformulieren die u invult, communicatie tussen ons, uw deelname aan marktonderzoek, uw gebruik van onze website en gegevens van de apparaten die u gebruikt voor interactie met onze website of een telematica-apparaat, indien relevant.

We kunnen uw informatie ook ontvangen van onze polishouders, bijvoorbeeld wanneer:

 • u een medeverzekerde, een bestuurder met naam of anderszins een begunstigde van een polis bent;
 • je getuige bent van een incident;
 • u een claim indient tegen een van onze polishouders;
 • een van onze polishouders een claim tegen u indient;
 • je verleent professionele diensten, bijvoorbeeld als medisch expert.

We kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van derden, waaronder:

 • Derden die u diensten leveren met betrekking tot uw product of claim, bijvoorbeeld pechhulpverleners;
 • Derden die ons, of een derde verzekeraar die relevant is voor uw product of claim, diensten verlenen, zoals schade-experts, schadebehandelaars, juridisch adviseurs, banken en privédetectives;
 • Derden die betrokken zijn bij uw product of claim, zoals andere verzekeraars, makelaars, eisers, gedaagden en getuigen van een incident;
 • Zorgverleners;
 • Financiële criminaliteit, fraude of onverzekerde opsporingsinstanties, databanken en sanctielijsten, waaronder de Stichting EPS die de gegevensbeheerder is voor het Roy Data System, het Motor Insurers’ Bureau (MIB) die de gegevensbeheerder is voor de Motor Insurance Database (MID), de Claims and Underwriting Exchange (CUE), Motor Insurance Anti-Fraud Theft Register, No Claims Discount Database, Whiplash Reforms Programme en Insurance Fraud Bureau (IFB);
 • Overheidsinstellingen en regelgevende instanties, waaronder de politie, de rechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Nationale Bank van België (NBB), het KBIS-register, het ORIAS-register, het Agentschap voor Rij- en Voertuigvergunningen (DVLA), het Agentschap voor Rij- en Voertuignormen (DVSA), het Department for Work and Pensions (DWP), Companies House en HM Revenue & Customs (HMRC);
 • Derden die ons gegevens verstrekken van personen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in verzekeringsproducten;
 • Derden die diensten verlenen met betrekking tot uw polis of claim, inclusief het controleren van no-claimkortingen;
 • Derden die ons helpen de nauwkeurigheid van onze gegevens te handhaven, bijvoorbeeld door overledenen te identificeren en contactgegevens bij te werken van personen die zijn verhuisd;
 • Openbaar beschikbare bronnen, waaronder het Office for National Statistics en andere gegevens die beschikbaar zijn gesteld onder de Open Government Licence, zoekopdrachten op internet, nieuwsartikelen, online marktplaatsen en social media sites, apps en netwerken (bijv. Twitter, Facebook en Instagram); en
 • Leveranciers van marketing- en reclamediensten.

Waarom we uw persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om ons te helpen bij het adviseren over, regelen van, verzekeren van of beheren van een verzekeringscontract of het beheren van een claim onder een verzekeringscontract. Specifiek:

a. Adviseren over, regelen van en verzekeren van je polis, inclusief:

 • Inzicht in uw verzekeringsbehoeften om u een product aan te bieden dat voldoet aan uw behoeften en omstandigheden
 • Het verkrijgen van een redelijk inzicht in de aard van het risico dat door de polis moet worden gedekt
 • Concurrerende en passende prijzen bieden
 • Contact met je opnemen om je polis met een jaar te verlengen
 • Betalingen en terugbetalingen verwerken

b. Uw polis beheren, inclusief:

 • Wijzigingen in uw polis beheren
 • Waar nodig klantenservice bieden en verbeteren, onder andere door telefoongesprekken op te nemen en te monitoren
 • Contact onderhouden met u en relevante derden, voor kwesties met betrekking tot uw polis en algemeen klantcontact

c. Uw claims beheren, waaronder:

 • Uw claims registreren
 • Uw claims beoordelen, inclusief contacten met derden die mogelijk betrokken zijn bij uw claims, bijvoorbeeld communicatie over autoreparaties of gezondheidsinformatie
 • due diligence-controles uitvoeren, bijv. op witwassen, schadeverleden, betrouwbaarheid en moraliteit
 • Onderzoek naar frauduleuze claims
 • De verdediging of vervolging van geldige en wettelijke vorderingen

d. Voldoen aan wettelijke vereisten

We moeten voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder de volgende:

 • De wetgeving met betrekking tot verzekeringscontracten verplicht verzekeringsmaatschappijen om contractdocumenten op te stellen en deze gedurende bepaalde wettelijke bewaartermijnen te bewaren.
 • Verzekeringsmaatschappijen moeten alle mogelijke middelen inzetten om het witwassen van geld te voorkomen, te ontdekken en te melden aan de autoriteiten.
 • Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om klanten en andere partijen (bijv. personen aan wie betalingen worden gedaan) te screenen aan de hand van sanctielijsten in het kader van de rol die zij spelen bij terrorismebestrijding en hun verplichtingen op grond van sanctieregels.
 • Verzekeringsmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van transacties via hun boekhouding.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om klachten te behandelen, inclusief om ons in staat te stellen te reageren op klachten of uitdagingen die u of anderen later aan de orde zouden kunnen stellen. We kunnen verplicht zijn om details over uw klachten, inclusief uw persoonsgegevens, door te sturen naar de juiste autoriteiten, bijvoorbeeld de relevante ombudsman.
 • Verzekeringsmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor een goede risicobeheersing. Ze moeten risico’s opsporen, voorkomen, beperken en aanpakken. Voorbeelden zijn verzekerings-, tegenpartij- en marktrisico’s, risico’s met betrekking tot informatiebeheer en naleving van wettelijke voorschriften, het risico van fraude door personeel, klanten en/of leveranciers, het risico van onethisch gedrag door personeel of schendingen door personeel van hun zorgplicht.
 • Verzekeringsmaatschappijen moeten ook correct kunnen reageren wanneer u uw rechten uitoefent op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zijn ook verplicht om vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te beantwoorden, bijvoorbeeld in het geval van klachten.
 • Verzekeringsmaatschappijen moeten rapporten indienen bij en vragen kunnen beantwoorden van de regelgevers van financiële instellingen, zoals de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Nationale Bank van België, het Verbond van Verzekeraars, de Ombudsdiensten en de Britse Financial Conduct Authority (FCA).
 • Verzekeringsmaatschappijen moeten ook antwoorden op vragen die hen worden gesteld door de gerechtelijke administratie (waaronder rechtshandhavingsrecht van de politie, het parket, onderzoeksrechters en rechtbanken). Deze hebben betrekking op vragen in het kader van de politiewetgeving en de (strafrechtelijke) gerechtelijke procedure (inclusief het Wetboek van Strafvordering).
 • om te voldoen aan de Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders, kunnen we persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en anonimiteit van klokkenluiders tijdens en na het onderzoek, en het resultaat intern en aan de relevante autoriteiten rapporteren.

e. Marketing

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om direct marketingberichten te sturen over onze producten en diensten waarin u volgens ons geïnteresseerd bent. Dit kan communicatie over promoties en activiteiten omvatten.

Marketingcommunicatie kan worden verzonden per e-mail, post en pushmelding. U kunt ook reclame zien op websites, mobiele applicaties, sociale media of in online zoekresultaten. U hebt controle over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot marketingcommunicatie. U kunt:

 • Uitschrijven (“opt out”) voor het ontvangen van direct marketing.
 • Uw marketingvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door een e-mail te sturen naar de DPO op privacy@msamlin.com.

f. Ons in staat stellen effectief te opereren als bedrijf

Naast de hierboven genoemde doeleinden hebben we bepaalde gerechtvaardigde belangen op basis waarvan we persoonsgegevens verwerken. In dat verband zorgen we ervoor dat de impact op uw privacy tot een minimum wordt beperkt en dat onze gerechtvaardigde belangen in elk geval in verhouding blijven staan tot de impact die het handhaven ervan heeft op uw privacy. Als u echter bezwaar hebt tegen de verwerking van deze gegevens, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen. Wij zullen uw bezwaren respecteren, tenzij wij dwingende redenen hebben om dit niet te doen. Er zijn verschillende situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken, waaronder de volgende:

 • we gebruiken uw persoonsgegevens voor de administratie, het (risico)beheer en het toezicht op onze organisatie, zoals de juridische afdeling (inclusief geschillenbeheer en juridische risico’s), risicobeheer (zoals risicoberekeningen voor verzekeringen ten opzichte van klanten en groepen klanten wereldwijd), risicofuncties (bijvoorbeeld compliance, voor alle taken die niet strikt wettelijk verplicht zijn, maar die wel noodzakelijk of nuttig zijn) en inspecties en interne en externe audits. We bewaren persoonlijke gegevens voor mogelijk toekomstig gebruik als bewijs. De opslag kan worden toevertrouwd aan externe derden.
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens om analyses uit te voeren (bijvoorbeeld van onze klanten en de producten die zij kiezen) en statistieken te genereren voor verschillende doeleinden, zoals een effectievere interne controle, fraudeanalyse en fraudebestrijding, risicoanalyse, beveiliging en andere niet-commerciële doeleinden.
 • we gebruiken uw persoonsgegevens voor interne en regelgevende rapportering, voor risicobeheer, voor de organisatie van interne controles en om rechten te verdedigen en te communiceren als bedrijf.
 • we kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken in het kader van de beslissing om een klantrelatie te beëindigen als er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk, bijvoorbeeld in het geval van vastgestelde handelingen die niet in overeenstemming zijn met fraudegerelateerde regelgeving of ethische principes.
 • we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het testen van onze systemen en processen wanneer imitatiegegevens niet beschikbaar zijn. Testen waarbij persoonlijke gegevens worden gebruikt, worden alleen uitgevoerd in beperkte omstandigheden en alleen wanneer de juiste waarborgen en controles zijn ingesteld.
 • we kunnen persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning en vereenvoudiging van de processen van klanten die producten en diensten beginnen te gebruiken, gebruiken en stopzetten, inclusief het vermijden van het opnieuw indienen van informatie die u al hebt ingediend.
 • we kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor het bepalen, uitoefenen, verdedigen en behouden van onze rechten of de rechten van personen die we mogelijk vertegenwoordigen (bijv. in geschillen).
 • we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om synergie te creëren, de efficiëntie te verhogen en andere voordelen voor onze organisatie en processen te realiseren.

Onze juridische grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

 • We zetten ons in om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We zijn verplicht om een juridische grondslag te hebben om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Afhankelijk van het doel zal onze juridische grondslag één van de volgende zijn:
 • • Uitvoering van een contract – het regelen, verzekeren of beheren van onze producten, of het afhandelen van claims in overeenstemming met de voorwaarden ervan;
 • Naleving van een wettelijke verplichting – om te voldoen aan verantwoordelijkheden die we hebben tegenover onze regelgevende instanties, belastingambtenaren, wetshandhavers of andere wettelijke verantwoordelijkheden;
 • Gerechtvaardigde belangen – om onze producten en diensten te beheren en te verbeteren en om mensen op de hoogte te houden van onze producten en diensten of voor andere doeleinden die wij geschikt achten voor onze zakelijke behoeften of de zakelijke behoeften van een derde partij;
 • Toestemming – wanneer wij de juiste toestemming hebben verkregen om uw Persoonlijke Gegevens voor een bepaald doel te verzamelen of te gebruiken.

Wanneer we ons baseren op een gerechtvaardigd belang als juridische grondslag zijn we verplicht een afweging te maken om ervoor te zorgen dat onze belangen, of die van een derde partij, niet zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden die jij als individu hebt. De uitkomst van deze afweging zal bepalen of we je persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Onze juridische grondslagen voor het gebruik van persoonsgegevens, waar nodig:

Doel Juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Communiceren met u en anderen, inclusief klachtenbehandeling

 • Uitvoering van een contract
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Uw aanvraag of verlenging evalueren of een offerte maken

 • Uitvoering van een contract
 • Gerechtvaardigd belang

Verlening van onze diensten en administratie van een polis, inclusief het innen van betalingen

 • Uitvoering van een contract
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Relaties met derden beheren

 • Uitvoering van een contract
 • Gerechtvaardigd belang

Beheer van claims

 • Uitvoering van een contract
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Financiële of andere misdrijven, fraudecontroles

 • Uitvoering van een contract
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Kwaliteit, training en veiligheid verbeteren

 • Gerechtvaardigd belang

Beheer van onze bedrijfsactiviteiten, bijv. boekhouding, financiële analyse, ontmanteling van IT-toepassingen en systemen, interne audit

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Marketingvoorkeuren

 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Wanneer we speciale categorieën van persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kan het zijn dat we een aanvullende, specifieke juridische grondslag nodig hebben om dergelijke informatie te verwerken. We baseren ons meestal op een van de volgende juridische grondslagen:

 • Redenen van groot openbaar belang:
  • verzekeringsdoeleinden – met inbegrip van het adviseren over, het regelen, het overnemen en het beheren van verzekeringscontracten, het beheren van claims onder een verzekeringscontract en het uitoefenen van rechten, of het voldoen aan verplichtingen die ontstaan in verband met verzekeringscontracten;
  • voldoen aan, of iemand anders helpen te voldoen aan, een wettelijke vereiste met betrekking tot onwettige handelingen en oneerlijkheid – met inbegrip van wettelijke vereisten om witwascontroles uit te voeren;
  • het voorkomen of opsporen van onwettige handelingen – met inbegrip van openbaarmakingen aan bevoegde autoriteiten;
  • het voorkomen van fraude – inclusief het onderzoeken van vermeende fraude;
  • het veiligstellen van het economisch welzijn van bepaalde individuen – inclusief wanneer we vaststellen dat onze klanten extra ondersteuning nodig hebben;
  • gelijke kansen of behandeling – inclusief wanneer we de gelijke behandeling van klanten met extra ondersteuningsbehoeften in de gaten moeten houden.
 • Noodzakelijk om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen – inclusief wanneer we geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure, we zelf een gerechtelijke procedure aanspannen of wanneer we een gerechtelijke procedure onderzoeken die een derde partij tegen u heeft aangespannen;
 • Informatie is duidelijk of overduidelijk door u openbaar gemaakt.

Wanneer we ons niet kunnen beroepen op een van de bovenstaande juridische grondslagen om uw bijzondere categorieën van persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Met wie we persoonsgegevens delen


Om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en onze diensten effectief aan u te leveren, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met andere bedrijven binnen de MS Amlin groep en met externe partijen. Deze externe partijen kunnen zijn:

 • Databases voor fraudebestrijding
 • Schadebehandelaars
 • Advocaten en juristen
 • Sectororganisaties, bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars
 • Schade-experts
 • Externe partijen betrokken bij de claim
 • Privédetectives
 • De politie en wetshandhaving
 • De commissaris
 • Het Motor Verzekeraars Bureau – MIB
 • De Stichting EPS – Roy Data Systeem
 • Externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek, de verdediging of de vervolging van claims
 • Andere verzekeraars (op gerechtelijk bevel of om fraude te voorkomen en op te sporen)
 • De Prudentiële Regulerende Autoriteit, de Nationale Bank van België, de Financial Conduct Authority, de Information Commissioner’s Office, de Data Protection Authority en andere regelgevers zoals vereist door de wet
 • Onze leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat we met hen hebben
 • Herverzekeraars


Je gegevens worden veilig gedeeld en alleen als dat absoluut noodzakelijk is. Ze worden nooit doorverkocht aan externe partijen of organisaties voor marketingdoeleinden.

Als u ons onjuiste of onnauwkeurige informatie geeft en wij fraude vermoeden, leggen wij dit vast om verdere fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Dit kan worden gedeeld tussen verzekeraars en met fraudebestrijdingsinstanties en databases.

Bewaring van uw persoonsgegevens


We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Ze worden bewaard in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens. Wet- of regelgeving kan ons verplichten om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Het is ook mogelijk dat we gegevens moeten bewaren om de verzekeringsrelatie te beheren, om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen of om vragen of geschillen op te lossen.

We bewaren uw persoonsgegevens op basis van de volgende criteria:

 • Of de persoonsgegevens actief nodig zijn voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd
 • Of er een wettelijke of reglementaire reden is om de persoonsgegevens te blijven bewaren

Internationale gegevensoverdracht

In principe geven we uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EU, geven we uw persoonsgegevens alleen door aan landen die volgens die wetten een passend beschermingsniveau bieden of waar we anderszins hebben vastgesteld of bevestigd dat alle ontvangers van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming zullen bieden, in het bijzonder door middel van het aangaan van passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht op basis van modelcontractbepalingen (bijv. Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie) en andere passende maatregelen, die op verzoek bij ons toegankelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

In sommige gevallen maken we gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingsproces om een offerte te genereren om u een verzekeringsdienst aan te bieden; dit proces maakt gebruik van de informatie die u ons hebt verstrekt, andere gegevens die wij over u in onze systemen bewaren en gegevens van derden om voorspellingen te doen, waaronder de waarschijnlijkheid dat een claim zal worden ingediend en de waarde daarvan, de waarschijnlijkheid dat een product zal worden gekocht en de waarschijnlijkheid dat een claim frauduleus zou kunnen zijn, om een algehele beoordeling van uw aanvraag te maken. Deze beoordeling houdt rekening met het risiconiveau en genereert, indien van toepassing, een offerte voor de verzekeringsdienst. We nemen ook geautomatiseerde beslissingen tijdens de looptijd van je polis, bijvoorbeeld voordat we je een verlenging aanbieden of bij het afhandelen van een claim.

We gebruiken profilering en gegevensanalyse om onze diensten op te bouwen, te trainen, op de markt te brengen en te controleren.

Het proces van geautomatiseerde besluitvorming en profilering wordt regelmatig getest om ervoor te zorgen dat het eerlijk, effectief en onbevooroordeeld blijft. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of informatie wilt over de logica achter de beslissing, deze wilt aanvechten of het recht op menselijke tussenkomst wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO via privacy@msamlin.com.